Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
surf-scoter
surf-scoter
['sə:f'skoutə]
danh từ
(động vật học) vịt biển khoang cổ


/'sə:f,skoutə/

danh từ
(động vật học) vịt biển khoang cổ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.