Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
superstrata
superstrata
[,su:pə'streitə]
danh từ số nhiều của superstratum
như superstratum


/,sju:pə'streitəm/

danh từ, số nhiều superstrata
(địa lý,địa chất) tầng trên, vỉa trên

Related search result for "superstrata"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.