Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
superprofit
superprofit
[,su:pə'prɔfit]
danh từ
siêu lợi nhuận


/,sju:pə'prɔfit/

danh từ
siêu lợi nhuận


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.