Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
supernaturalise
supernaturalise
[,su:pə'næt∫rəlaiz]
Cách viết khác:
supernaturalize
[,su:pə'næt∫rəlaiz]
như supernaturalize


/,sju:pə'nætʃrəlaiz/ (supernaturalise) /,sju:pə'nætʃrəlaiz/

ngoại động từ
siêu tự nhiên hoá

Related search result for "supernaturalise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.