Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
suffuse
suffuse
[sə'fju:z]
ngoại động từ
tràn ra, lan ra, làm ướt đẫm
tears suffuse cheeks
nước mắt làm ướt đẫm má
tràn ngập; tràn lan (về màu sắc, hơi ấm)
suffused with light
tràn ngập ánh sáng


/sə'fju:z/

ngoại động từ
tràn ra, lan ra, làm ướt đẫm
tears suffuse cheeks nước mắt làm ướt đẫm má
((thường) động tính từ quá khứ) tràn ngập
suffused with light tràn ngập ánh sáng

Related search result for "suffuse"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.