Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
subterminal
subterminal
[,sʌb'tə:minl]
tính từ
gần tận cùng


/'sʌb'tə:minl/

tính từ
gần tận cùng

Related search result for "subterminal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.