Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
substrata
substrata
[,sʌb'strɑ:tə]
danh từ số nhiều của substratum
như substratum


/'sʌb'strɑ:təm/

danh từ, số nhiều substata ((cũng) substrate)
lớp dưới
cơ sở
it has a substratum of truth điều đó có cơ sở ở sự thật
(nông nghiệp) tầng đất cái
(sinh vật học); (triết học) thể nền

Related search result for "substrata"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.