Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
subspecific
subspecific
[,sʌbspi'sitik]
tính từ
(sinh vật học) (thuộc) phân loài


/'sʌbspi'sitik/

tính từ
(sinh vật học) (thuộc) phân loài


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.