Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
submontane
submontane
[sʌb'mɔntein]
tính từ
ở dưới chân núi


/sʌb'mɔntein/

tính từ
ở dưới chân núi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.