Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
subglacial
subglacial
[,sʌb'glɔbjulə]
tính từ
ở dưới mặt băng


/'sʌb'glɔbjulə/

tính từ
ở dưới mặt băng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.