Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
subereous
subereous
[su'biəriəs]
Cách viết khác:
suberic
[su'berik]
suberose
['su:bərous]
tính từ
có bần; như bần, giống bần


/sju'biəriəs/ (suberic) /sju'berik/ (suberose) /'sju:bərous/

tính từ
có bần; như bần, giống bần

Related search result for "subereous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.