Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
string-halt


/'spriɳhɔ:lt/ (string-halt) /'spriɳhɔ:lt/
halt) /'spriɳhɔ:lt/

danh từ
(thú y học) sự bị chuột rút (chân sau ngựa)

Related search result for "string-halt"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.