Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
strike pay
strike+pay
['straik'pei]
Cách viết khác:
strike benefit
['straik benefit]
danh từ
trợ cấp đình công


/'staik'pei/ (strike_benefit) /'staikə strike benefit/

danh từ
trợ cấp đình công

Related search result for "strike pay"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.