Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stratification
stratification
[,strætifi'kei∫n]
danh từ
(địa lý,địa chất) sự phân tầng, sự xếp thành tầng
thớ tầngsự phân tầng s. after selection (thống kê) sự phân tầng sau khi chọn

/,strætifi'keiʃn/

danh từ
(địa lý,địa chất) sự xếp thành tầng
thớ tầng

Related search result for "stratification"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.