Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
strathspey
strathspey
[stræθ'spei]
danh từ
điệu múa xtratxpê (của Ê-cốt)
nhạc cho điệu múa xtratxpê


/stræθ'spei/

danh từ
điệu múa xtratxpê (của Ê-cốt)
nhạc cho điệu múa xtratxpê


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.