Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
strad
strad
[stræd]
Cách viết khác:
stradivarius
[,strædi'vɑ:riəs]
như stradivarius


/,strædi'vɑ:riəs/ (Strad) /stræd/

danh từ
(âm nhạc) Viôlông xtrat

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "strad"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.