Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
storm-finch
storm-finch
['stɔ:m'fint∫]
Cách viết khác:
stormy-petrel
['stɔ:mi'petrəl]
như stormy petrel


/'stɔ:mi,petrəl/ (storm-petrel) /'stɔ:m,petrəl/ (storm-bird) /'stɔ:mbə:d/ (storm-finch) /'stɔ:mfintʃ/
petrel) /'stɔ:m,petrəl/ (storm-bird) /'stɔ:mbə:d/ (storm-finch) /'stɔ:mfintʃ/

danh từ
(động vật học) chim hải âu nhỏ

Related search result for "storm-finch"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.