Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stoopingly
stoopingly
['stu:piηli]
phó từ
trong tư thế cúi rạp xuống


/'stu:piɳli/

phó từ
trong tư thế cúi rạp xuống


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.