Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stearic
stearic
[sti'ærik]
tính từ
(hoá học) Stearic
stearic acid
axit stearic


/sti'ærik/

tính từ
(hoá học) Stearic
stearic acid axit stearic

Related search result for "stearic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.