Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
steam-tug
steam-tug
['sti:m'tʌg]
danh từ
tàu kéo chạy bằng hơi nước


/'sti:mtʌg/

danh từ
tàu kéo chạy bằng hơi nước

Related search result for "steam-tug"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.