Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
station wagon    Chuyên ngành kỹ thuật
    Lĩnh vực: ô tô
ô tô con liên hợp
    Lĩnh vực: giao thông & vận tải
toa tàu chở hàng kiện
    Lĩnh vực: xây dựng
xe thự dụng
xe thực dụng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.