Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
standard-bearer
standard-bearer
['stændəd'beərə]
danh từ
người cầm cờ
nhà lãnh đạo xuất chúng trong một sự nghiệp (nhất là (chính trị))
a standard-bearer for women's rights
người dẫn đầu trong sự nghiệp đấu tranh vì quyền của phụ nữ


/'stændəd,beərə/

danh từ
người lính cầm cờ
(nghĩa bóng) người dẫn đầu một phong trào, lá cờ đầu

Related search result for "standard-bearer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.