Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stair-rod
stair-rod
['steə'rɔd]
danh từ
thanh chặn thảm cầu thang


/'steərɔd/

danh từ
thanh chặn thảm cầu thang

Related search result for "stair-rod"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.