Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
squirt-gun
squirt-gun
[skwə:t'gʌn]
danh từ
súng phụt nước (đồ chơi của trẻ con) (như) squirt


/skwə:tgʌn/

danh từ
súng phụt nước (đồ chơi của trẻ con) ((cũng) squirt)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.