Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sprung

sprung
[sprʌη]
thời quá khứ của spring
như spring
tính từ
có lắp lò xo
a sprung floor
cái sàn có lò xo
a sprung seat
ghế ngồi có lò xo


/spriɳ/

danh từ
sự nhảy; cái nhảy
to take a spring nhảy
mùa xuân (đen & bóng)
the spring of one's life mua xuân của cuộc đời, lúc tuổi thanh xuân
suối
hot spring suối nước nóng
sự co dãn; tính đàn hồi; sự bật lại
lò xo; nhíp (xe)
chỗ nhún (của ván nhảy...)
nguồn, gốc, căn nguyên
động cơ
the springs of human action những động cơ của hành động con người
chỗ cong, đường cong
chỗ nứt, đường nứt (cột buồm...); sự rò, sự bị nước rỉ vào (thuyền...)
dây buộc thuyền vào bến
con nước
(Ê-cốt) bài hát vui; điệu múa vui

nội động từ sprang; sprung
((thường) up, down, out, over, through, away, back...) nhảy
to spring out of bed nhảy ra khỏi giường
to spring at someone nhảy xổ vào người nào
to spring to one's feet đứng phắt dậy
bật mạnh
branch springs back cành cây bật mạnh trở lại
lid springs open cái vung bật tung ra
nổi lên, hiện ra, nảy ra, xuất hiện
the wind springs up gió nổi lên
the buds are springing nụ đang trổ
many factories have sprung into existence in this area nhiều nhà máy đã xuất hiện trong khu vực này
xuất phát, xuất thân
his actions spring from goodwill những hành động của anh ta xuất phát từ thiện ý
to be sprungs of a peasant stock xuất thân từ thành phần nông dân
nứt rạn; cong (gỗ)
racket has sprung cây vợt bị nứt; cậy vợt bị cong
nổ (mìn)

ngoại động từ
làm cho nhảy lên, làm cho bay lên
to spring a covey of quail làm cho một ổ chim cun cút bay lên
nhảy qua
to spring a wall nhảy qua tường
làm rạn, làm nứt, làm nẻ
he has sprung my racket anh ta làm nứt cái vợt của tôi
làm nổ (mìn); làm bật lên, đề ra, đưa ra; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bất ngờ tuyên bố, bất ngờ đưa ra (một tin)
to spring a trap làm bật bẫy
he has sprung a new theory anh ta đề ra một lý thuyết mới
he loves to spring surprises on us anh ta thích làm chúng tôi ngạc nhiên
lắp nhíp, lắp lò xo giảm xóc (vào xe)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đảm bảo cho (ai) được tha tù

Related search result for "sprung"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.