Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spreader-over
spreader-over
['spredouvə]
Cách viết khác:
spreader-over system
['spredouvə'sistim]
danh từ
chế độ giờ làm việc thích hợp với nhu cầu sản xuất


/'spredouvə/ (spreader-over_system) /'spredouvə'sistim/
over_system) /'spredouvə'sistim/

danh từ
chế độ giờ làm việc thích hợp với nhu cầu sản xuất

Related search result for "spreader-over"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.