Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spread eagle


/'spred'i:gl/

danh từ
hình đại bàng giang cánh (quốc huy Mỹ)
(thông tục) gà vịt nướng cả con
(hàng hải) người bị nọc ra mà đánh

Related search result for "spread eagle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.