Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spooky

spooky
['spu:ki]
Cách viết khác:
spookish
['spu:ki∫]
như spookish


/'spu:kiʃ/ (spooky) /'spu:ki/

tính từ
có ma quỷ; như ma quỷ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "spooky"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.