Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spiritualistic
spiritualistic
[,spirit∫uə'listik]
tính từ
(thuộc) thuyết duy linh


/,spiritjuə'listik/

tính từ
(thuộc) thuyết duy linh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.