Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
speechify
speechify
['spi:t∫ifai]
nội động từ
(thông tục) đọc diễn văn
nói dài dòng, nói tràng giang đại hải


/'spi:tʃifai/

nội động từ
ghuốm thưa qum nói dài dòng, nói tràng giang đại hải

Related search result for "speechify"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.