Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
speech community
speech+community
['spi:t∫kə'mju:niti]
danh từ
cộng đồng ngôn ngữ


/'spi:tʃkə'mju:niti/

danh từ
cộng đồng ngôn ngữ

Related search result for "speech community"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.