Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
speciation
speciation
[,spi:∫i'ei∫n]
danh từ
(động vật học) sự hình thành loài (trong quá trình tiến hoá)


/,spi:ʃi'eiʃn/

danh từ
(động vật học) sự hình thành loài (trong quá trình tiến hoá)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.