Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
soul-destroying
soul-destroying
['soul dis'trɔiiη]
tính từ
chán ngắt, nhàm (việc làm..)


/'souldis'trɔiiɳ/

tính từ
làm huỷ hoại tâm hồn

Related search result for "soul-destroying"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.