Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
soothfast
soothfast
['su:θfɑ:st]
tính từ (từ cổ,nghĩa cổ)
thật, trung thực
trung thành; kiên trì


/'su:θfɑ:st/

tính từ (từ cổ,nghĩa cổ)
thật, trung thực
trung thành; kiên trì

Related search result for "soothfast"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.