Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
socialistic
socialistic
[,sou∫ə'listik]
tính từ
(thuộc) xã hội chủ nghĩa; đặc trưng bởi một số đặc điểm của chủ nghĩa xã hội, ủng hộ chủ nghĩa xã hội


/,souʃə'listik/

tính từ
xã hội chủ nghĩa

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "socialistic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.