Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
snap-bolt
snap-bolt
['snæp'boult]
Cách viết khác:
snap-lock
['snæp'lɔk]
danh từ
then cửa tự động, chốt cửa tự động


/'snæpboult/ (snap-lock) /'snæplɔk/
lock) /'snæplɔk/

danh từ
then cửa tự động, chốt cửa tự động

Related search result for "snap-bolt"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.