Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
snake-charmer
snake-charmer
['sneik't∫ɑ:mə]
danh từ
người bắt rắn, người dụ rắn


/'sneik,tʃɑ:mə/

danh từ
người bắt rắn

Related search result for "snake-charmer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.