Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
smoking-mixture
smoking-mixture
['smoukiη'mikst∫ə]
danh từ
thuốc lá rời trộn


/'smoukiɳ,mikstʃə/

danh từ
thuốc lá rời trộn

Related search result for "smoking-mixture"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.