Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slip up




slip+up

[slip up]
saying && slang
cause a small mistake, make a booboo
The singer didn't slip up once - not even a little mistake.



Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.