Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slicing


    Chuyên ngành kinh tế
sự thái thành sợi
    Chuyên ngành kỹ thuật
    Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
sự bóc lớp
sự tách lớp (mỏng)
    Lĩnh vực: xây dựng
sự đào (đất) theo lớp


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.