Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sleuth-hound
sleuth-hound
['slu:θ'haund]
danh từ
chó (săn) dò thú, chó đánh hơi (như) sleuth


/'slu:θ'haund/

danh từ
chó (săn) dò thú, chó đánh hơi ((cũng) sleuth)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.