Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sitfast
sitfast
['sifɑ:st]
danh từ
chỗ chai yên (trên lưng ngựa)


/'sifɑ:st/

danh từ
chỗ chai yên (trên lưng ngựa)

Related search result for "sitfast"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.