Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
siphonal
siphonal
['saifənl]
Cách viết khác:
siphonic
[sai'fɔnik]
tính từ
có hình xifông
dẫn bằng xifông


/'saifənəl/ (siphonic) /sai'fɔnik/

tính từ
có hình xifông
dẫn bằng xifông

Related search result for "siphonal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.