Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
siphon bottle
siphon+bottle
['saifən'bɔtl]
danh từ
chai hơi xì


/'saifən'bɔt/

danh từ
chai hơi xì

Related search result for "siphon bottle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.