Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
signification
signification
[,signifi'kei∫n]
danh từ
nghĩa, ý nghĩa (của cái gì)
(ngôn ngữ học) nghĩa, ý nghĩa (của một từ)
(từ hiếm,nghĩa hiếm) sự biểu thị, sự biểu hiện
(từ hiếm,nghĩa hiếm) sự ra hiệuý nghĩa

/,signifi'keiʃn/

danh từ
nghĩa, ý nghĩa
(từ hiếm,nghĩa hiếm) sự biểu thị, sự biểu hiện
(từ hiếm,nghĩa hiếm) sự ra hiệu

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.