Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
side-slitting
side-slitting
['said'splitiη]
tính từ
làm cười vỡ bụng (chuyện...)


/'said,splitiɳ/

tính từ
làm cười vỡ bụng (chuyện...)

Related search result for "side-slitting"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.