Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sibyl
sibyl
['sibl]
Cách viết khác:
sybil
['sibl]
danh từ
bà đồng, bà cốt
bà thầy bói
mụ phù thuỷ


/'sibil/ (sybil) /'sibil/

danh từ
bà đồng, bà cốt
bà thầy bói
mụ phù thuỷ

Related search result for "sibyl"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.