Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shove-halfpenny
shove-halfpenny
[,∫ʌv'heipni]
Cách viết khác:
shovelboard
['∫ʌvlbɔ:d]
danh từ
đáo vạch (một kiểu đánh đáo trong các quán rượu)
trò chơi đẩy đĩa trên sàn tàu


/'ʃʌv'heipni/ (shovelboard) /'ʃʌvlbɔ:d/

danh từ
đáo vạch (một kiểu đánh đáo)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "shove-halfpenny"
  • Words contain "shove-halfpenny" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    đun đẩy

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.