Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shop-assistant
shop-assistant
['∫ɔp,ə'sistənt]
Cách viết khác:
salesclerk
['seilz'klɑ:k]
danh từ
người bán hàng


/'ʃɔpə,sistənt/

danh từ
người bán hàng

Related search result for "shop-assistant"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.