Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shock-brigade
shock-brigade
['∫ɔk bri'geid]
danh từ
đội lao động xung kích


/'ʃɔkbri,geid/

danh từ
đội lao động xung kích

Related search result for "shock-brigade"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.